CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ 

1.- Condicions Generals de compra i la seva acceptació: 

www.socnatural.com (en endavant E-BOTIGA, WEB o SOCNATURAL indiferentment) és un domini de l’empresa HERBORISTERIA SÓC NATURAL (en endavant SOCNATURAL) amb domicili social al c/Canigó, 19, 17111 Vulpellac (Forallac), Girona, España, C.I.F B55325393, telèfon 635010840 i correu electrònic info@socnatural.com.

Les presents Condicions Generals de Contractació regularan expressament les relacions comercials que puguin sorgir entre la E-BOTIGA i els usuaris o clients que contractin els productes oferts a través del domini www.socnatural.com

Les mateixes han estat elaborades de conformitat amb la normativa vigent en matèria i concretament, d’acord amb l’establert en els següents textos legals: Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic. Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació. Real Decret 1906/1999 pel que es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament del article 5.3 de la Llei 7/1998. Llei 26/1984 General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris. Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista. Llei 59/2003 de 19 de desembre sobre Firma Electrònica.

Aquestes Condicions Generals de Compra han de complementar-se amb les Condicions Generals d’ús i navegació fixats per la pàgina Web www.socnatural.com, així com per qualsevol altres Condicions Particulars o específiques de contractació que puguin establir-se en cada cas.

Tant la navegació com l’adquisició de qualsevol dels productes del portal www.socnatural.com suposa l’acceptació com a usuari, sense reserva de cap classe, determinant e imprescindible de totes i cada una de les subsegüents Condicions Generals de Contractació així com, en el seu cas, de les Condicions Particular o específiques vigents el dia que es porti a terme la comanda corresponent.

SOCNATURAL podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals de Contractació així com les Condicions Particulars que en el seu cas s’inclouen, mediant la publicació de les citades modificacions en la pròpia web www.socnatural.com a fi de que puguin ser conegudes i novament acceptades pels usuaris.

El Client reconeix que l’acceptació de les presents condicions implicarà l’aplicació d’aquestes a la comanda a la que es refereixen, així com a totes les comandes posteriors, amb la excepció d’aquells casos en que noves condicions siguin posades en coneixement per SOCNATURAL. El fet que SOCNATURAL no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recorre a elles en el futur o en el passat.

 

2.- Legislació aplicable. Submissió a fur.

Les presents Condicions Generals d’Ús, la relació existent entre SOCNATURAL i el usuari respecte a les mateixes així com totes les qüestions que poguessin derivar-se del accés i/o ús del mateix s’entendran regulades e interpretades de conformitat amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les part a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del Estat espanyol.

En el cas de que l’usuari tingui en seu domicili fora d’Espanya, SOCNATURAL i el usuari es sotmet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur als Jutjats i Tribunals competents al Regne d’Espanya.

 

3.- Informació prèvia a la contractació

SOCNATURAL informa que el procés de compra dels productes oferts en el seu E-BOTIGA  s’hi pot accedir a través de l’enllaç que s’inclou en la pàgina principal o d’inici de la present web www.socnatural.com

L’usuari declara conèixer i accepta igualment les Condicions Generals de Contractació que seguidament es recullen així com qualsevol altre de caràcter particular o específic que poguessin establir-se de cara a l’adquisició de determinats productes de la E-BOTIGA i que seran degudament indicats en pantalla durant la navegació.

Una vegada efectuada la compra l’usuari visualitzarà la confirmació de la seva comanda per mitjà d’una pantalla com a confirmació de la contractació efectuada. 

La confirmació de la comanda i el comprovant de compra (impressió que fa l’usuari) no tindran validesa com a factura.

 

4.- Registre d’usuari

La formalització de qualsevol relació comercial amb la E-BOTIGA  a través de la present WEB requereix el previ registre del client o usuari.

Per tant, el client que ho desitgi podrà registrar-se omplint els camps ubicats en la pàgina d’inici de la present WEB. A partir d’aquest moment, l’usuari esdevindrà client del e-Shop poden accedir a quants serveis s’ofereixin en el mateix. 

SOCNATURAL es reserva el dret de cancel·lar el nom d’usuari i la contrasenya i, per tant, el accés a aquesta WEB d’aquells usuaris que mantinguin comptes deutors o impagats amb SOCNATURAL.

5.-Formalització de la compravenda

5.1.-Productes oferts. Indicació de preus.

SOCNATURAL mostrarà en cada moment els productes a la venda juntament amb les seves característiques pròpies i el seu preu. SOCNATURAL es reserva el dret a decidir en cada moment, els productes que s’ofereixen als usuaris o clients a través de e-Shop.

Les ofertes presentades per SOCNATURAL són vàlides dins el límit de les existències disponibles. SOCNATURAL es reserva el dret de modificar el sortit de productes en funció de les dificultats imposades pels seus proveïdors. 

Les fotografies, grafismes i les descripcions dels productes proposats a la venda solament són orientatius i no comprometen de cap  manera al venedor SOCNATURAL.

Aquesta manera, SOCNATURAL podrà en qualsevol moment annexar nous productes als inclosos els quals es regiran per el disposat en les Condicions Generals en vigor en aquell moment. Així mateix, SOCNATURAL es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment  i sense previ avís, de qualsevol dels productes oferts en la E-BOTIGA. 

5.2.- Preus.

Els productes oferts en la E-BOTIGA, juntament amb les seves característiques i preus apareixeran en la pantalla. Així mateix, apareixeran en pantalla les despeses d’enviament al domicili de l’Usuari.

Els preus publicats en la E-BOTIGA son en Euros (€) i són vigents menys per error tipogràfic. Tots els preus porten inclòs el IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA) i qualsevol altre impost que fos d’aplicació, aplicable en el dia de la comanda, qualsevol canvi de taxa d’IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda a la E-BOTIGA.

Les ofertes sobre productes en venda en la E-BOTIGA es mostraran en l’apartat “Ofertes” o s’indicarà en la fitxa del producte i, sinó s’indica el contrari, seran vàlides mentre es mostrin en pantalla. 

La compra s’entendrà efectuada en el domicili de SOCNATURAL.

En aquells casos en que el preu dels productes vingui determinat pel pes, s’indicarà bé el preu per quilogram o bé el preu del producte envasat, si bé en aquest últim cas el preu final que s’inclourà en el comprovant de compra dependrà del pes real de mateix. 


5.3.- Compra mínima.

En SOCNATURAL no existeix una compra mínima. Si però, el import total de cada acte de compra realitzat per un client no podrà superar els 1.000 € (MIL EUROS).

5.4.- Disponibilitat.

La disponibilitat de cada producte dependrà de la demanda dels clients. Per aquest motiu, el client podrà optar – en el seu cas – en el moment de fer la compra entre varis productes substitutius al inicialment escollit i on la seva disponibilitat es trobi esgotada.

5.5.- Enviament del producte.

El transport i entrega de la comanda es realitzarà a través de l’empresa ENVIÀLIA, les despeses de transport es mostraran a SOCNATURAL. 

Les despeses d’enviament dels objectes comprats, seran abonats pel Comprador. Les despeses d’enviament urgent seran també a compte del Comprador.

5.6.- Seguiment de la comanda.

El client podrà conèixer en cada moment l’estat de la seva comanda.

Per fer-ho, SOCNATURAL posa a la seva disposició un Telèfon d’Atenció al Client, telèfon 635010840 i correu electrònic info@socnatural.com


5.7.- Horaris d’entrega de les comandes.

La comanda podrà ser entregada en el domicili indicat pel client a tal efecte de dilluns a divendres (excepte festius).

La normativa municipal sobre tràfic rodat en els Cascs antics d’algunes poblacions pot limitar el trànsit de vehicles en horaris específics.

 

5.8.- Entrega de la comanda. 

SOCNATURAL s’obliga a entregar els béns comprats pel client, en el domicili del Comprador assenyalat a tal efecte en el formulari de la comanda (no s’entregaran productes en apartats de correus, ni locutoris, ni en llocs públics), en el termini més breu possible a partir de la data de la formulació de la comanda o en el termini indicat per cada producte i, en tot cas, sempre abans de trenta (30) dies naturals a partir de la data de formulació de la comanda. No obstant, la seva demora no implicarà ni l’anul·lació de la comanda ni cap indemnització.

En el suposat de que el client no pogués estar present en el moment de l’entrega, la comanda serà entregada a qualsevol altre persona que es trobi en el domicili indicat i que sigui major de 18 (divuit) anys. SOCNATURAL entén que el client que ha realitzat la comanda autoritza a la persona que en aquell moment es troba en el domicili a recollir la comanda en el seu nom. Per tant, queda sota la exclusiva responsabilitat del client autoritzar a un tercer per la recepció i acceptació de la compra en el domicili d’entrega.

L’entrega de la compra es realitzarà a l’adreça indicada pel client, havent de firmar el receptor l’albarà d’entrega corresponent. Correspon al client verificar l’estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies en l’albarà de recepció d’entrega.

Si el producte arribés en mal estat per causa del transport el client tindrà que indicar-ho en l’albarà del transportista i trucar en un període 24 hores de la recepció al nostre Servei d’Atenció al Client, per fer la reclamació. Desprès d’aquest termini SOCNATURAL no es responsabilitzarà de cap reclamació per aquest motiu.

El repartidor farà entrega d’un albarà/ tiquet de compra / factura que deurà ser firmada pel comprador.


5.9.- Zones d’entrega.

El present servei d’entrega a domicili s’estén, al moment present a : Territori nacional peninsular i Balears, així com els països de la Unió Europea que la seva moneda sigui l’euro: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Malta, Països Baixos i Portugal. S’exclouen tots aquells territoris comunitaris on no s’apliqui directament el Impost de Valor Afegit.

Per enviaments fora de les zones d’entrega a dalt indicades, consulti’ns.


6.- Pagament de la compravenda.

El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d’enviament, les quals apareixeran a la pantalla, es podrà realitzar mitjançant i de conformitat amb els mitjans de pagament que en cada moment s’assenyalin a la pantalla.

Al formular la comanda, el client pot elegir lliurament abonar les compres que realitzi en la E-BOTIGA mitjançant:

Targeta de crèdit, transferència, paypal. 

Per procedir al pagament mitjançant targeta de crèdit, el Usuari tindrà que seguir les instruccions que apareguin a la pantalla, proporcionant la següent informació:

-Número de targeta.

-Data de caducitat.

-Codi CVV2 ó CVC2 de la targeta

Com sistema de pagament electrònic, SOCNATURAL té instal·lada una passarel.la de pagament de comerç electrònic. Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptats per garantir la màxima seguretat dels mateixos. 

Com sistema de pagament electrònic, SOCNATURAL està adscrita a la pasarel.la de pagament de comerç electrònic de CATALUNYA CAIXA. Totes les dades proporcionades a aquest efectes són encriptats sota el protocol SSL (Secure Socket Layers) per garantir la màxima seguretat dels mateixos.

SOCNATURAL manifesta que, en cap cas emmagatzema d’alguna manera les dades proporcionades pels Usuaris a través de la passarel.la de pagament, i que únicament es conserven mentre s’efectua la compra, es realitza el pagament i fins que ha transcorregut el període de desistiment.

SOCNATURAL es reserva el dret a sol·licitar de qualsevol Usuari de la E-BOTIGA que hagi fet una compra, que justifiqui el pagament de la mateixa i/o que s’identifiqui mitjançant l’aportació per mitjà telemàtic (fax, e-mail o similar) un document que l’identifiqui com comprador i que pugui incloure el domicili d’entrega (DNI, Passaport, Targeta de Resident, Certificat d’empadronament, etc…).

Per defecte, les factures s’enviaran a l’adreça e-mail indicada pel client en l’hora de la seva alta a SOCNATURAL.

7.- Devolucions.

 

En tot cas, s’entendrà que el Comprador ha conegut el dret de desistiment des de l’entrada a la web www.socnatural.com, que exigeix la lectura i acceptació de les presents Condicions Generals, i en tot cas des del moment en que s’efectuï la comanda. 

El Usuari/Comprador disposarà d’un termini de set (7) dies naturals per resoldre la compravenda, sempre que la pròpia naturalesa de bé adquirit ho permeti. El termini de set dies establert en el paràgraf anterior es computarà a partir de la recepció del Comprador dels béns comprats.

El comprador no tindrà que aportar cap explicació. Qualsevol article, comprat en SOCNATURAL, tornat en el seu embalatge original, precintat i en perfectes condicions serà acceptat sense més.

No obstant tot el exposat anteriorment, queda exclòs el dret de desistiment i/o resolució en aquells casos en els que, per la pròpia naturalesa dels béns objecte de l’adquisició, sigui impossible portar-la a terme. En aquest sentit, no s’atendran devolucions d’articles d’alimentació que caduquin.

Les devolucions de les comandes tindran que tramitar-se a través del Servei d’Atenció al Client, escrivint un correu electrònic a info@socnatural.com amb la finalitat de instrumentalitzar la recollida de la comanda al seu domicili.

SOCNATURAL tornarà les quantitats rebudes mitjançant un abonament, descomptant les despeses de la recollida estipulades a la WEB en un termini no superior als trenta dies, una vegada verificat l’estat de la mercaderia. No es tornaran les despeses d’enviament de les comandes.

  

8.- Anul·lació de la comanda:

 

Si la anul·lació de la comanda arriba abans de la sortida de la mercaderia el client no tindrà cap despesa. En el cas d’una anul·lació després de la sortida de la comanda, el client tindrà al seu càrrec les despeses d’enviament així com les despeses de devolució d’aquesta mateixa comanda.


9.- Protecció de dades de caràcter personal. 

 

SOCNATURAL a través de la seva Web www.socnatural.com o qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta, i de titularitat de SOCNATURAL pot sol·licitar al Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades pel Usuari quedaran automàticament incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de ADAMA DIÉME DIATTA (SOCNATURAL), el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats pel Usuari.  El Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessari per la prestació dels serveis pactats, així com a realitzar estudis de mercat, elaborar perfils de compra amb l’objecte d’aplicar avantatges, descomptes i ofertes addicionals relacionades amb la seva condició de client, derivades o no del anàlisi dels seus hàbits de compra i enviar comunicacions promocionals, a través de qualsevol mitjà (electrònic o no), a els que així ho desitgin y no manifestin el contrari, sobre novetats, productes, serveis, fires i ofertes especials dels establiments/punts de venda de SOCNATURAL.

La informació personal recollida dels usuaris registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de SOCNATURAL, que assumeix les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el establert a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i de més legislació aplicable.

 

SOCNATURAL utilitzarà les dades subministrades pel Usuari de manera interna per donar a conèixer a l’usuari la informació que aquest sol·liciti, així com per informar-lo de les ofertes i promocions que poguessin ser d’interès per el mateix.

 

Qualsevol Usuari registrat pot en qualsevol moment exercitar els drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les seves dades de caràcter personal subministrades a la Web www.socnatural.com mitjançant comunicació escrita dirigida a SOCNATURAL, C/Canigó, 19, 17111 Vulpellac (Forallac), Girona. Aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: info@socnatural.com.